Начало

“А.Н.П.АС – БЪЛГАРИЯ” е клон на Национална асоциация за обществена помощ /А.Н.П.АС/- Италия и е регистриран по ф. д. № 10574/2003г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление гр. София – 1606, бул. “Христо Ботев” № 35.

“А.Н.П.АС-БЪЛГАРИЯ” е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписано в Централния регистър по чл.45, ал.1 от ЗЮЛНЦ. Организацията извършва дейността си на адрес: гр. София , бул. “Христо Ботев” № 35, ет. 3, ап. 11.

Клон “А.Н.П.АС-БЪЛГАРИЯ” след влизането в сила на Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване/Хагска конвенция/ получи две разрешения за извършване на посредничество при международни осиновявания като акредитирана организация, както следва:

Разрешение № 87/04.07.2007г. от Министъра на правосъдието на Република България за извършване на посредничество при международни осиновявания по отношение на Италия със срок на действие до 14 март 2010г.

Разрешение № 111/15.03.2010г. от Министъра на правосъдието на Република България за извършване като акредитирана организация посредничество при международно осиновяване по отношение на Италия, като срокът на действие на това разрешение е до 15.05.2015 г.

Разрешение № 162/11.05.2015г. от Министъра на правосъдието на Република България за извършване като акредитирана организация посредничество при международно осиновяване по отношение на Италия, като срокът на действие на това разрешение е до 11.05.2020 г.

Клон “А.Н.П.АС – БЪЛГАРИЯ” извършва посредничество при международно осиновяване на кандидат-осиновители с обичайно местопребиваване в Италия, които са представени единствено от италианската акредитирана организация „А.Н.П.АС”.